Stamnummers (Immatriculatienummers)

De hierondervermelde tabellen met stamnummers van onderofficieren en soldaten werd overgenomen uit het stamboekreglement van 1939. 

  • Een eerste deel bevat de integrale tekst mbt het stamnummer.

  • Het tweede deel is de tabel met de nummers zoals weergegeven in dit reglement. Het is onderverdeeld in twee hoofdgroepen: een eerste met de nummers voor korpsen die rechtstreeks militairen mogen inlijven, de aktieve eenheden dus. Het tweede met de nummers van ontbonden korpsen of van korpsen die in vredestijd geen militairen meer inlijven, de reserve.

  • Het derde deel is de numeriek herschikte tabel der nummers, dit om opzoekingswerk te vergemakkelijken.

Dit stamnummer komt steeds terug op het immatriculatieplaatje van de soldaat. Naast dit nummer bevat dit plaatje ook de naam van de drager.
156 is het nummer voor het 6e Artillerieregiment.
Deze kentekenplaat werd uitgereikt aan Vandenhende H.

Het stamnummer komt ook regelmatig voor op allerlei aan de soldaat toegekende uitrustingsstukkenof persoonlijke zaken, zoals bvb scheermateriaal.

Uittreksel uit het stamboekreglement van 1939

TITEL III.

Bijzondere onderrichtingen over het houden van stambescheiden voor lagere militairen.

EERSTE HOOFDSTUK.

ALGEMEEN.

A. — Inboekingsbeginsel.

49. Grondbeginsel: Een man, hij verandere van korps, dienst of formatie en om 't even welke mutaties hij ondergaat, behoudt altijd hetzelfde stamnummer.

50. Het stamnummer bestaat uit twee onafscheidbare deelen :

 Het eerste deel (de reeks eerste drie cijfers links) is de aanwijzing van het korps, waarbij de man werd ingelijfd.

Het tweede deel (de cijfers rechts) is het rangnummer, door den man in dat korps bekleed.

51. De korpsen welke rechtstreeks ingelijfde militairen mogen ontvangen, zijn van 101 tot 999 genummerd; de reeks drie cijfers, REEKSNUMMER van ieder korps, vinde men in volgende tabel (artikel 58).

52. Het Departement stelt de reeks vast, voor de inboeking van elk NIEUW KORPS.

53. HET RANGNUMMER van den man bij het korps is een nummer tuschen l en 99999.

54. Wanneer een man bij het korps wordt ingeboekt, vormt de officier-penningmeester zijn STAMNUMMER, door het rangnummer achter het reeksnummer te plaatsen.

Het stamnummer van een bij het 1e Linieregiment ingelijfde, bestaat dus uit:

a) Een eerste deel (reeksnummer van het korps) : 101;

b) Een tweede deel (rangnummer in het korps) : 55141, bij voorbeeld.

101.55141 is het stamnumrner van dien man, zoolang zijn verplichtingen duren, en naar welk korps of lichaam ook, hij in dat tijdperk overgaat.

Vorig beginsel geldt echter niet voor ontslagen miliciens(l) :

a) Die voorloopig afgekeurd werden; 

b) Die oproepingsuitstel bekwamen.

55. Tusschen reeks- en rangnummer komt een PUNT.

56. Om het nummer uit te spreken, zegt men de eerste reeks van  drie cijfers en dan de volgende cijfers.

Nummer 101.55141 wordt dus uitgesproken: honderd en één, vijf en vijftig, honderd één en veertig.

57. Hieronder, tot voorkoming van allen twijfel, een ander voorbeeld :

De genaamde X... wordt den 1n Maart 1933 ingelijfd bij het le Regiment Ardenner Jagers, dat 110 als reeksnummer draagt.

(1) Hetzelfde beginsel wordt toegepast op den bij verbreking van dienstverbintenis ontslagen vrijwilliger.

De penningmeester geeft hem zijn stamnummer, dat samengesteld is uit :

1° De drie cijfers van het reeksnummer van het le Regiment Ardenner Jagers, zegge 110, en

2° Het getal (55141, bij voorbeeld), namelijk het rangnummer van X... in het korps.Zijn stamnummer is bijgevolg 110.55141.

Waarheen hij ook gaat, welke zijn mutaties ook wezen,, soldaat X... behoudt immer hetzelfde stamnummer.

Den ln Mei 1933 gaat hij over naar het le Grenadiersregiment, waarvan het reeksnummer 135 is. Het stamnummer van X... blijft onveranderlijk 110.55141, uit het oorspronkelijk korps en reeksnummer 135 hoeft er niet aan toegevoegd. Het biedt geenerlei bezwaar, in een korps ook militairen met een ander reeksnummer dan dit van het korps te hebben. Bij het le Grenadiersregiment kan er dus een soldaat zijn, drager van stamnummer 135.55141 en een andere, die 110.55141 als stamnummer heeft.

De lezing van die nummers kan geen verwarring stichten; zij toont dadelijk aan, waar bedoelde militairen werden ingeboekt, en maakt het desvoorkomend mogelijk, hun militair verleden weer samen te stellen.

 


Tabel gesorteerd volgens het stamboekreglement

Voor korpsen die rechtstreeks militairen mogen inlijven

1e Linieregiment 101
2e Linieregiment 102
3e Linieregiment 103
4e Linieregiment 104
5e Linieregiment 105
6e Linieregiment 106
7e Linieregiment 107
8e Linieregiment 108
9e Linieregiment 109
1e Regiment Ardenner Jagers 110
11e Linieregiment 111
12e Linieregiment 112
13e Linieregiment 113
14e Linieregiment     114
1e Regiment Jagers te voet 125
2e Regiment Jagers te voet 126
3e Regiment Jagers te voet 127
Karabiniersregiment Prins Boudewijn 131
1e Grenadiersregiment   135
1e Lansiersregiment 139
2e Lansiersregiment  140
3e Lansiersregiment  141
1e Regiment Jagers te paard   145
2e Regiment Jagers te paard   146
1e Gidsenregiment    149
Groepen pantserauto's   221
1e Karabiniers-Wielrijdersregiment 272
2e Karabiniers-Wielrijdersregiment 273
1e Artillerieregiment 151
2e Artillerieregiment 152
3e Artillerieregiment 153
6e Artillerieregiment 156
8e Artillerieregiment 158
11e Artillerieregiment    161
13e Artillerieregiment    163
14e Artillerieregiment     164
15e Artillerieregiment    165
Artillerieregiment van het Cavaleriekorps 169
1e Regiment Legerartillerie     170
2e Regiment Legerartillerie     171
1e Regiment Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen  223
2e Regiment Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen 294
2e Genieregiment 175
3e Genieregiment 176
4e Genieregiment 177
Bataljon Wielrijders der Genie 180
Regiment Verkeerstroepen 181
Bataljon Pontonniers    182
1e Luchtvaartregiment  257
2e Luchtvaartregiment 295
3e Luchtvaartregiment 183
Luchtvaartinrichtingen 258
Transmissietroepenregiment 289
2e Vervoerkorps  190
3e Vervoerkorps  192
4e Vervoerkorps 194
Autovervoerkorps 247
Rijkswacht 196
2e Intendancekorps 276
3e Intendancekorps  277
4e Intendancekorps  278
2e Geneeskundig Korps 279
3e Geneeskundig Korps 280
4e Geneeskundig Korps 281
Cadettenschool (1) 199
Koninklijke Militaire School (2) 201
Infanterieschool 202
Cavalerieschool  203
Artillerieschool  204
Legerdepot nr l  282
Legerdepot nr 2  283
Legerdepot nr 3 284
Legerdepot nr 4 285
Legerdepot nr 5 286
Legerdepot nr 6   287
Tuchtcompagnie (3)    259
Artilleriemeetdienst   260
Vestingregiment te Luik    290
Vliegschool 291
Remontedepot van het Leger 292
Vestingregiment te Namen 293
2e Regiment Ardenner Jagers 296
3e Regiment Ardenner Jagers 297
Artilleriegroep der Ardenner Jagers 298
Grenswielrijdersregiment 299

Voor ontbonden korpsen of voor korpsen die in vredetijd geen militairen meer inlijven.

15e Linieregiment 115
16e Linieregiment 116
17e Linieregiment 117
18e Linieregiment 118
19e Linieregiment 119
20e Linieregiment 120
21e Linieregiment 121
22e Linieregiment   122
23e Linieregiment   123
24e Linieregiment   124
25e Linieregiment  225
26e Linieregiment 226
27e Linieregiment 227
28e Linieregiment 228
29e Linieregiment 229
30e Linieregiment  230
31e Linieregiment  231
32e Linieregiment 232
4e Regiment Jagers te voet 128
5e Regiment Jagers te voet 129
6e Regiment Jagers te voet 130
7e Regiment Jagers te voet 233
8e Regiment Jagers te voet 234
2e Karabiniersregiment 132
3e Karabiniersregiment 133
4e Karabiniersregiment 134
2e Grenadiersregiment 136
3e Grenadiersregiment 235
4e Grenadiersregiment  236
le Bataljon Karabiniers-Wielrijders 137
2e Bataljon Karabiniers-Wielrijders 138
4e Lansiersregiment 142
5e Lansiersregiment 143
6e Lansiersregiment 144
3e Regiment Jagers te paard 147
4e Regiment Jagers te paard 148
2e Gidsenregiment 150
Regiment Jagers-Wielrijders 222
3e Karabiniers-Wielrijdersregiment 274
4e Karabiniers-Wielrijdersregiment 275
4e Artillerieregiment 154
5e Artillerieregiment 155
7e Artillerieregiment 157
9e Artillerieregiment 159
10e Artillerieregiment   160
12e Artillerieregiment   162
16e Artillerieregiment   166
17e Artillerieregiment    167
18e Artillerieregiment  168
19e Artillerieregiment  237
20e Artillerieregiment 238
21e Artillerieregiment  239
22e Artillerieregiment  240
23e Artillerieregiment 241
24e Artillerieregiment   242
25e Artillerieregiment  243
26e Artillerieregiment 244
27e Artillerieregiment 245
28e Artillerieregiment 246
3e Regiment Legerartillerie 172
5e Regiment Legerartillerie 224
1e Genieregiment 174
Geniekorps 5e Legerdivisie 178
Geniekorps 6e Legerdivisie 179
Strijdwagensregknent 187
le Vervoerkorps 189
Vervoerkorps 3e Legerdivisie 191
Vervoerkorps 5e Legerdivisie 193
Vervoerkorps Divisie Zware Artillerie 195
Beheerstroepen Intendancedienst  197
Beheerstroepen Gezondheidsdienst 198
Depot 1e Legerkorps    206
Depot 2e Legerkorps    207
Depot 3e Legerkorps  209
Depot 4e Legerkorps     211
Depot der Lichte Divisie  212
Divisiedepot Legerartilleriedivisie 213
Divisiedepot 3e Legerdivisie   208
Divisiedepot 5e Legerdivisie  210
Veldspoorwegsectie 220
Zoeklichtengroep (1) 173
Bataljon Telegrafisten 184
Bataljon Radiotelegrafisten 185
Dienst der Militaire Duivenhokken 186
Korps Torpedisten en Mariniers 188
Genieschool 205
Aanvullings- en opleidingsdepot / 1e infanteriedivisie 248
Aanvullings- en opleidingsdepot / 2e infanteriedivisie 249
Aanvullings- en opleidingsdepot / 3e infanteriedivisie 250
Aanvullings- en opleidingsdepot / 4e infanteriedivisie 251
Aanvullings- en opleidingsdepot / 5e infanteriedivisie 252
Aanvullings- en opleidingsdepot / 6e infanteriedivisie 253
Aanvullings- en opleidingsdepot / Lichte troepen 254
Aanvullings- en opleidingsdepot / Legerartilleriedivisie 255
Aanvullings- en opleidingsdepot / Genie 288
Aanvullings- en opleidingsdepot / Paardenvervoerkorps 261
Aanvullings- en opleidingsdepot / Legerkorpsartillerie 262
Groot Legerpark 214
Legergeniepark   215
Koninklijke Kanongieterij 216
Voertuigenarsenaal   217
Werkplaats voor Munitie-aanmaak 218
Staatswapenfabriek  219
Administratieve Compagnie der Inrichtingen voor Motorvoertuigen 256
Militair Cartografisch Instituut  263
N. B. — 100, 200, 300, enz., worden als reeksnummer niet gebruikt, om vergissingen bij het uitspreken te vermijden.
AANMERKING :
Reserveregimenten en Legerdepots mogen slechts in oorlogstijd inboeken.
(1) Het Bataljon Zoeklichtwerpers werd, als groep, bij het 4e Regiment Legerartillerie (Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen) ingelijfd.

 


Tabel numeriek gesorteerd

101 1e Linieregiment
102 2e Linieregiment
103 3e Linieregiment
104 4e Linieregiment
105 5e Linieregiment
106 6e Linieregiment
107 7e Linieregiment
108 8e Linieregiment
109 9e Linieregiment
110 1e Regiment Ardenner Jagers
111 11e Linieregiment
112 12e Linieregiment
113 13e Linieregiment
114 14e Linieregiment    
115 15e Linieregiment
116 16e Linieregiment
117 17e Linieregiment
118 18e Linieregiment
119 19e Linieregiment
120 20e Linieregiment
121 21e Linieregiment
122 22e Linieregiment  
123 23e Linieregiment  
124 24e Linieregiment  
125 1e Regiment Jagers te voet
126 2e Regiment Jagers te voet
127 3e Regiment Jagers te voet
128 4e Regiment Jagers te voet
129 5e Regiment Jagers te voet
130 6e Regiment Jagers te voet
131 Karabiniersregiment Prins Boudewijn
132 2e Karabiniersregiment
133 3e Karabiniersregiment
134 4e Karabiniersregiment
135 1e Grenadiersregiment  
136 2e Grenadiersregiment
137 le Bataljon Karabiniers-Wielrijders
138 2e Bataljon Karabiniers-Wielrijders
139 1e Lansiersregiment
140 2e Lansiersregiment 
141 3e Lansiersregiment 
142 4e Lansiersregiment
143 5e Lansiersregiment
144 6e Lansiersregiment
145 1e Regiment Jagers te paard  
146 2e Regiment Jagers te paard  
147 3e Regiment Jagers te paard
148 4e Regiment Jagers te paard
149 1e Gidsenregiment   
150 2e Gidsenregiment
151 1e Artillerieregiment
152 2e Artillerieregiment
153 3e Artillerieregiment
154 4e Artillerieregiment
155 5e Artillerieregiment
156 6e Artillerieregiment
157 7e Artillerieregiment
158 8e Artillerieregiment
159 9e Artillerieregiment
160 10e Artillerieregiment  
161 11e Artillerieregiment   
162 12e Artillerieregiment  
163 13e Artillerieregiment   
164 14e Artillerieregiment    
165 15e Artillerieregiment   
166 16e Artillerieregiment  
167 17e Artillerieregiment   
168 18e Artillerieregiment 
169 Artillerieregiment van het Cavaleriekorps
170 1e Regiment Legerartillerie    
171 2e Regiment Legerartillerie    
172 3e Regiment Legerartillerie
173 Zoeklichtengroep (1)
174 1e Genieregiment
175 2e Genieregiment
176 3e Genieregiment
177 4e Genieregiment
178 Geniekorps 5e Legerdivisie
179 Geniekorps 6e Legerdivisie
180 Bataljon Wielrijders der Genie
181 Regiment Verkeerstroepen
182 Bataljon Pontonniers   
183 3e Luchtvaartregiment
184 Bataljon Telegrafisten
185 Bataljon Radiotelegrafisten
186 Dienst der Militaire Duivenhokken
187 Strijdwagensregknent
188 Korps Torpedisten en Mariniers
189 le Vervoerkorps
190 2e Vervoerkorps 
191 Vervoerkorps 3e Legerdivisie
192 3e Vervoerkorps 
193 Vervoerkorps 5e Legerdivisie
194 4e Vervoerkorps
195 Vervoerkorps Divisie Zware Artillerie
196 Rijkswacht
197 Beheerstroepen Intendancedienst 
198 Beheerstroepen Gezondheidsdienst
199 Cadettenschool (1)
201 Koninklijke Militaire School (2)
202 Infanterieschool
203 Cavalerieschool 
204 Artillerieschool 
205 Genieschool
206 Depot 1e Legerkorps   
207 Depot 2e Legerkorps   
208 Divisiedepot 3e Legerdivisie  
209 Depot 3e Legerkorps 
210 Divisiedepot 5e Legerdivisie 
211 Depot 4e Legerkorps    
212 Depot der Lichte Divisie 
213 Divisiedepot Legerartilleriedivisie
214 Groot Legerpark
215 Legergeniepark  
216 Koninklijke Kanongieterij
217 Voertuigenarsenaal  
218 Werkplaats voor Munitie-aanmaak
219 Staatswapenfabriek 
220 Veldspoorwegsectie
221 Groepen pantserauto's  
222 Regiment Jagers-Wielrijders
223 1e Regiment Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen 
224 5e Regiment Legerartillerie
225 25e Linieregiment 
226 26e Linieregiment
227 27e Linieregiment
228 28e Linieregiment
229 29e Linieregiment
230 30e Linieregiment 
231 31e Linieregiment 
232 32e Linieregiment
233 7e Regiment Jagers te voet
234 8e Regiment Jagers te voet
235 3e Grenadiersregiment
236 4e Grenadiersregiment 
237 19e Artillerieregiment 
238 20e Artillerieregiment
239 21e Artillerieregiment 
240 22e Artillerieregiment 
241 23e Artillerieregiment
242 24e Artillerieregiment  
243 25e Artillerieregiment 
244 26e Artillerieregiment
245 27e Artillerieregiment
246 28e Artillerieregiment
247 Autovervoerkorps
248 Aanvullings- en opleidingsdepot / 1e infanteriedivisie
249 Aanvullings- en opleidingsdepot / 2e infanteriedivisie
250 Aanvullings- en opleidingsdepot / 3e infanteriedivisie
251 Aanvullings- en opleidingsdepot / 4e infanteriedivisie
252 Aanvullings- en opleidingsdepot / 5e infanteriedivisie
253 Aanvullings- en opleidingsdepot / 6e infanteriedivisie
254 Aanvullings- en opleidingsdepot / Lichte troepen
255 Aanvullings- en opleidingsdepot / Legerartilleriedivisie
256 Administratieve Compagnie der Inrichtingen voor Motorvoertuigen
257 1e Luchtvaartregiment 
258 Luchtvaartinrichtingen
259 Tuchtcompagnie (3)   
260 Artilleriemeetdienst  
261 Aanvullings- en opleidingsdepot / Paardenvervoerkorps
262 Aanvullings- en opleidingsdepot / Legerkorpsartillerie
263 Militair Cartografisch Instituut 
272 1e Karabiniers-Wielrijdersregiment
273 2e Karabiniers-Wielrijdersregiment
274 3e Karabiniers-Wielrijdersregiment
275 4e Karabiniers-Wielrijdersregiment
276 2e Intendancekorps
277 3e Intendancekorps 
278 4e Intendancekorps 
279 2e Geneeskundig Korps
280 3e Geneeskundig Korps
281 4e Geneeskundig Korps
282 Legerdepot nr l 
283 Legerdepot nr 2 
284 Legerdepot nr 3
285 Legerdepot nr 4
286 Legerdepot nr 5
287 Legerdepot nr 6  
288 Aanvullings- en opleidingsdepot / Genie
289 Transmissietroepenregiment
290 Vestingregiment te Luik   
291 Vliegschool
292 Remontedepot van het Leger
293 Vestingregiment te Namen
294 2e Regiment Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen
295 2e Luchtvaartregiment
296 2e Regiment Ardenner Jagers
297 3e Regiment Ardenner Jagers
298 Artilleriegroep der Ardenner Jagers
299 Grenswielrijdersregiment